ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 10-08-2015 13:38:29
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

ทำเนียบผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

 

๑. นาวาเอก โรช  วิภัติภูมิประเทศ       ดำรงตำแหน่  ๑๓ เมษายน ๒๕๑๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๒

๒. นาวาเอก บุญฑริก  ชเยนทร์           ดำรงตำแหน่ง  ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 

๓. นาวาเอก ทนง  ศิริรังษี                 ดำรงตำแหน่ง  ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘

๔. นาวาเอก คำรณ  นุชนารถ             ดำรงตำแหน่ง  ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑

๕. นาวาเอก ชูชาติ  เกษเสถียร           ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔

๖. นาวาเอก ไกรเทพ  ภมรบุตร           ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗

๗. นาวาเอก สุชาติ  หงส์ประสงค์        ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

๘. นาวาเอก ประวิตร์  ศรีสุขวัฒนา        ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓

๙. นาวาเอก ชุมศักดิ์  นาควิจิตร          ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๑๐. นาวาเอก ภิญโญ  โตเลี้ยง           ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๑. นาวาเอก อาภากร  อยู่คงแก้ว       ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑๒. นาวาเอก ภุชงค์  ประดิษฐธีระ       ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน