ข้าราชการและครอบครัว

 • พันจ่าเอก พิชัย พร้อมสันเทียะ

 • เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

 • 9 ตุลาคม 2522
 • สมรส
 • นางสาว ชุดารัตน์ พรสันเทียะ
 • 1 คน
 • มีธิดา 1 คน คือ เด็กหญิง กานต์ธิดา  พร้อมสันเทียะ

  ประวัติการศึกษา

  ประถม รร.บ้านโป่งเกตุรัฐราษนุเคราะห์

  มัธยมปลาย รร.สตรีชัยภูมิ

  รร.ชุมพลทหารเรือ

  รร.พจ.ยศ.ทร.

  ประวัติการทำงาน

  เสมียนพลาธิการ แผนกจัดการและตรวจสอบ กผค.พธ.ทร.

  พันจ่าพลาธิการ ร.ล.เจ้าพระยา กฟก.๒ กร.

  จนท.ตรวจสอบ แผนกจัดการและตรวจสอบ กผค.ศกล.พธ.ทร.

  ตำแหน่งปัจจุบัน เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง

 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

ภุชงค์ ประดิษฐธีระ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

คุณ

รุจิรัชต ประดิษฐธีระ

ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกรุงย่างกุ้ง

พันจ่าเอก

พิชัย พร้อมสันเทียะ

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

คุณ

ชุดารัตน์ พรสันเทียะ

ภรรยาเสมียนประจำสำนักงาน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด