ข้าราชการและครอบครัว

นาวาเอก

ภุชงค์ ประดิษฐธีระ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

คุณ

รุจิรัชต ประดิษฐธีระ

ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกรุงย่างกุ้ง

พันจ่าเอก

จเด็จ พลอยงาม

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด