มหาเจดีย์ชเวดากอง

Release Date : 04-08-2015 00:00:00
มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 มหาบูชาสูงสุด)

              เจดีย์ชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญสูงสุดทางด้านพระพุทธศาสนาของเมียนมา ดูได้จากพลังความศรัทธาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประเพณีการกราบไหว้สักการะบูชา  พลังคลื่นพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาที่แห่งนี้ในทุกๆวัน ยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้คนจะยิ่งมากแทบไม่มีที่เดิน มีความงดงามแฝงด้วยพลังแห่งศรัทธาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เสมือนอยู่ในแดนสวรรค์ เจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเมียนมาอีกด้วย เจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินเขาเสนกุตตะระ ความสูงของเจดีย์ประมาณ 122 เมตร องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 53 ตัน ประดับด้วยอัญมณีต่างๆมากมาย ตรงยอดเจดีย์ประดับด้วยเพชร ขนาด 76 กะรัต เป็นการสร้างตามศิลปะแบบมอญ ภายในบริเวณโดยรอบของเจดีย์มีการสร้างเจดีย์น้อย ใหญ่ และพระพุทธรูปอีกมากมายหลายร้อยองค์ แต่ละที่มีความสำคัญและมีความหมายแตกต่างกันออกไป

   ตำนานเล่าว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพุทธการเมื่อราว 2,500 กว่าปีที่แล้ว โดยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ 45 วัน มีวาณิชสองพี่น้องเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยหลังจากได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้กราบทูลขอสิ่งแทนพระองค์สำหรับบูชา พระพุทธเจ้าจึงทรงเศยพระเกศาให้มา 8 เส้น ในเวลาต่อมาก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ชเวดากองแห่งนี้  เจดีย์ชเวดากองมีการบูรณะต่อเติมหลายครั้ง โดยเฉพาะมีความเชื่อตามโบราณราชประเพณีว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจะขึ้นครองราช ถ้าได้มาบริจาคทองคำเท่าน้ำหนักตัว จะเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนเองและราชบัลลัง ทำให้ในอดีตมีกษัตริย์ เจ้าเมืองต่างๆหรือมหาเศรษฐีต่างนิยมนำทองคำและอัญมณีมาถวายเพื่อเป็นการบูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันผู้คนก็ยังมีความนิยมในการนำทองคำมาบริจาคเพื่อที่จะทำการปิดทองที่ตัวเองพระเจดีย์อยู่เช่นเดิม

   สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาสักการะเจดีย์ชเวดากอง คือ 1.สักการะพระพุทธเจ้าตรงวิหารประจำทิศให้ครบทั้ง 4 ทิศ  2.เดินประทักษิณ(ตามเข็มนาฬิกา) ตั้งจิตอธิษฐานและทำสมาธิ รอบเจดีย์ 1 รอบ  3.สรงน้ำพระ เทวดา และสัตว์ ประจำวันเกิดของตนเอง  4.สักการะเจดีย์ ถวายดอกไม้ ตั้งจิตอธิษฐาน ตรงลานอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์  5.สักการะต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่แยกหน่อมาจากสวนพุทธคยาประเทศอินเดีย(สวนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้)  6.ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมโดยรอบบริเวณขององค์เจดีย์  7.ชมประกายเพชรบนยอดของเจดีย์ โดยมีกล้องให้ส่องดู และสามารถดูประกายเพชรด้วยตาเปล่าได้หลายจุด  8.ก่อนกลับเคาะระฆัง 3 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ในสิ่งที่เราได้อธิษฐานไป

คำบูชาเจดีย์ชเวดากองสำหรับบุคคลทั่วไป        

ตั้งนะโม 3 จบ

...พุทโธพุทธะ หัตถะฏะฐิ พุทธะเจติยะ คันธะวะรัง

สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ สัพพาทา... สาธุ 3 จบ

คำบูชาเจดีย์ชเวดากองสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ตั้ง นะโม 3 จบ

 ธีมภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเมสัตตะระนะปะฐะมัง กะกุสันธัง

สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติทุติยัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ

ตะติง กัตสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตะถัง โคตะมะอัฆฐเกสะ ธาตุโย

ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโย ...สาธุ 3 จบ