ประวัติสำนักงาน

Release Date : 07-08-2015 00:00:00
ประวัติสำนักงาน

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่าง

 เริ่มบรรจุกำลังพลครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายน 2519  จากนั้นได้ระงับการบรรจุกำลังเมื่อ 1 ตุลาคม 2543 และได้เริ่มการบรรจุกำลังพลอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันมี นาวาเอก ภุชงค์  ประดิษฐธีระ  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ                                              และพันจ่าเอก พิชัย  พร้อมสันเทียะ ทำหน้าที่ เสมียนประจำสำนักงาน 

มีที่ต้องอยู่ที่ 11 D U Tun Myat Street, Natmauk Quarter, Tarmwe Township, Yangon,Myanmar.

ภารกิจ

ปฏิบัติตามอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือหมายเลข ๑๔๐๐ ข้อ ๔.๗   
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการทูตฝ่ายทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ และที่ได้รับการอบรมจาก ขว.ทร.
และที่หน่วยเหนือจะได้สั่งการในโอกาสต่อไป